Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Printea s.r.o., so sídlom Jiráskova ul. 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 505 095 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 35961/N (ďalej len “predávajúci”) sa vzahujú na nákup tovarov v internetovom obchode www.zberatelstvo.eu a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné vzahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR. V prípade, že niektoré právne vzahy nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, riadia sa nasledovnými kogentnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikatež)

- zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteža v znení neskorších predpisov

- zákonom č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

- zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatež)

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddelitežnou súčasou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, ak si zmluvné strany dohodnú špecifické obchodné podmienky (napr. iný spôsob platby, iný termín doručenia a pod.), tieto budú uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenia elektronického formulára na internetovej stránke www.zberatelstvo.eu, vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu alebo formou telefonickej objednávky (ďalej len “objednávka”). Za záväzné akceptovanie objednávky uskutočnenej kupujúcim sa považuje e-mailové potvrdenie zo strany predávajúceho s upresnením termínu dodania tovaru. Automatické oznámenie o prijatí objednávky, ktoré obdrží kupujúci po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Po akceptácii objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho sa stáva objednávka záväznou. V prípade, že kupujúci má záujem o zrušenie (stornovanie) takejto objednávky, mal by neodkladne informova predávajúceho. Predávajúci môže (nemusí) vyhovie požiadavke kupujúceho, ak tovar ešte nebol odoslaný (prípadne objednaný na podnet kupujúceho).

III. Práva a povinnosti predávajúceho

Práva predávajúceho:

riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim stornova objednávku kupujúceho v prípade, ak z dôvodu nedostupnosti zásob nie je predávajúci schopný doda tovar kupujúcemu na základe podmienok stanovených v objednávke kupujúceho. V prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu tovaru alebo jej čas, má nárok na vrátenie plnej výšky uhradenej sumy, a to prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote najneskôr do 7 dní od zrušenia objednávky, pokiaž sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Povinnosti predávajúceho:

doda tovar na základe objednávky zo strany kupujúceho v dohodnutom čase, množstve, kvalite a cene. Tovar musí by vhodne zabalený a ochránený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a manipulácii. odovzda kupujúcemu všetky doklady (napr. certifikát), ak sú takéto doklady súčasou objednaného tovaru

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

Práva kupujúceho: právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, cene, čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim. právo odstúpi od zmluvy do 24 hodín od akceptácie objednávky predávajúcim v prípade, že v akceptácii objednávky predávajúcim došlo k zmene niektorej z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy v porovnaní s objednávkou kupujúceho. Pod podstatnými náležitosami kúpnej zmluvy sa rozumie najmä zmena ceny, množstva, kvality, termínu dodania a spôsobu dodania.

Povinnosti kupujúceho: prevzia zakúpený alebo objednaný tovar zaplati predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

V. Dodacie a platobné podmienky

V prípade objednávky tovaru kupujúcim, ktorý ma predávajúci na sklade, je odoslaný kupujúcemu do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie z dôvodu problémov na strane dopravcu alebo iných technických problémov, ktoré predávajúci nemôže svojím konaním ovplyvni. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevzia v lehote najneskôr do 14 dní od prvého pokusu o doručenie. V prípade, že kupujúci v tejto lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a preda tovar tretej osobe. V prípade, že kupujúci uhradil tovar vopred a nemôže ho v stanovenej lehote prevzia, musí to oznámi predávajúcemu a dohodnú si s ním termín prevzatia, resp. doručenia tovaru. Tovar, ktorý je už zaplatený kupujúcim, nemôže predávajúci preda tretej osobe. Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolova zásielku, najmä neporušenos obalu. Ak kupujúci zistí, že obal tovaru je poškodený, je povinný túto skutočnos oznámi dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolova stav tovaru. V prípade, že tovar je poškodený, kupujúci je povinný vyhotovi záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnos potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnú zžavu na tovar alebo doda kupujúcemu nový tovar. V prípade, že predávajúci nedoručí tovar kupujúcemu podža dohodnutých podmienok, je kupujúci oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vráti kupujúcemu už zaplatenú čas kúpnej ceny v lehote do 7 dní od doručenia rozhodnutí o odstúpeni od kúpnej zmluvy (v e-mailovej alebo písomnej forme) bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim (prípadne iným spôsobom, v závislosti na dohode kupujúceho a predávajúceho). Každá zásielka doručená kupujúcemu obsahuje faktúru, prípadne certifikát alebo iný doklad, ak je takýto súčasou tovaru.

Kupujúci si môže pri objednávke vybra z nasledujúcich spôsobov doručenia: - doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty - osobný odber na adrese sídla firmy (iba na základe dohody s predávajúcim) Kupujúci si pri objednávke môže vybra z nasledujúcich spôsobov platby za tovar: - v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni (pri osobnom odbere) - platbou vopred na bankový účet predávajúceho - platbou na dobierku

VI. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (resp. od dopravcu povereného predávajúcim), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní naklada s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VII. Reklamácie

Reklamáciu treba urobi vždy písomne s možnosou overenia doručenia na kontaktné údaje Predávajúceho. Kupujúci tak musí urobi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovaná, ak bola reklamácia podaná včas na prepravu. Reklamácia musí obsahova dátum dodania tovaru, číslo faktúry, názov tovaru podža dodanej faktúry, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. V prípade možnosti je vhodné pripoji aj fotografie. Tie môžu by zaslané aj osobitne prostredníctvom elektronickej pošty na kontakt Predávajúceho. Ten je povinný za vyjadri k reklamácii do 7 dní od dňa jej doručenia. Predávajúci nenesie zodpovednos za oneskorené doručenie tovaru zapríčinené prepravcom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenými údajmi Kupujúceho, poškodenie tovaru zavinené prepravcom (pozri čas 7. Dodanie tovaru). V zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteža má možnos Kupujúci vráti Predávajúcemu bez udania dôvodu vráti do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doruči na našu adresu spolu so žiadosou o vrátenie a číslom objednávky alebo faktúry. Vrátený tovar musí by nepoškodený a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný. Predávajúci má právo po vrátení tovaru zníži sumu Kupujúcemu, ak tento tovar bol poškodený alebo inak znehodnotený, a to do reálnej výšky zníženia hodnoty tovaru. Suma za vrátený tovar bude odpísaná z účtu Predávajúceho do 7 dní od dohody zmluvných strán o jej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo prednostne vymeni vrátený tovar za iný na základe vzájomnej dohody s Kupujúcim.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Všetky poskytnuté údaje slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udežuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udežuje predávajúcemu súhlas dobrovožne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykožvek odvola.


© 2014 Zberatelstvo.eu